Knihovní řád

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Městská knihovna Horní Slavkov

 

OBSAH

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 

Čl. 1

Poslání Městské knihovny Horní Slavkov

2

 

 

 

 

II. Uživatelé

 

Čl. 2

Registrace uživatelů

2

Čl. 3

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

2

 

 

 

 

III. Ochrana osobních údajů uživatelů

 

Čl. 4

Zpracování osobních údajů

3

Čl. 5

Uchovávání osobních údajů

4

Čl. 6

Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace

4

 

 

 

 

IV. Výpůjční řád

 

Čl. 7

Obecná ustanovení o půjčování

5

Čl. 8

Způsoby půjčování a vracení dokumentů

5

Čl. 9

Rozhodnutí o půjčování

5

Čl. 10

Počet půjčených dokumentů

5

Čl. 11

Postupy při půjčování

5

Čl. 12

Meziknihovní výpůjční služby

6

Čl. 13

Výpůjční lhůty

6

Čl. 14

Práva a povinnosti uživatelů při absenčním půjčování

7

Čl. 15

Využívání výpočetní techniky

7

Čl. 16

Pravidla pro využívání internetu a elektronických informačních služeb

8

Čl. 17

Práva a povinnosti uživatelů ve studovně/čítárně

8

Čl. 18

Reprografické služby

9

 

 

 

 

V. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 19

Ztráty a náhrady

9

Čl. 20

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

9

Čl. 21

Náhrada všeobecných škod

10

 

 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

Čl. 22

Vymezení základních pojmů

10

Čl. 23

Přílohy Knihovního řádu

11

Čl. 24

Účinnost Knihovního řádu

11

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy

 

Č. 1

Ceník

 

Č. 2

Přihláška

 

Č. 3

Smlouva o výpůjčce

 

 

 

 

 

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 

Čl. 1 Poslání městské knihovny

 

 1. Knihovna je součástí vzdělávacího a informačního systému společnosti a poskytuje svým čtenářům výpůjční, informační, bibliografické, rešeršní a reprografické služby. Organizuje kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost.

 

 1. Základní služby jsou poskytovány za jednorázový roční poplatek (platí 12 měsíců ode dne zaplacení), speciální služby jsou hrazeny zvlášť. Jejich seznam včetně výše poplatků je uveden v příl. č. 1 - ceník.

 

 

II. UŽIVATELÉ

 

Čl. 2  Registrace uživatelů

 

 1. Čtenářem se fyzická nebo právnická osoba stává zaregistrováním, zaplacením poplatku a přijetím čtenářského průkazu.

 

 1. Čtenářský průkaz se vystavuje:  

  • občanům České republiky starším patnácti let po předložení platného osobního dokladu

 

  • občanům České republiky mladším patnácti let po vyplnění Prohlášení rodičů, opatřené podpisem zákonného zástupce; zákonný zástupce tak potvrdí svůj souhlas s výpůjčkami knih, časopisů a dalších dokumentů; tím za dítě přebírá odpovědnost při případném poškození či ztrátě zapůjčených materiálů.

 

 1. Platnost průkazu je vymezena na dobu určitou. Po zaplacení registračního poplatku je průkaz aktivován na dobu 12 měsíců ode dne zaplacení. Po uplynutí této lhůty lze na požádání uživatele jeho platnost prodlužovat, a to vždy o další rok. Při prodloužení platnosti průkazu se ověřují identifikační údaje uživatele stejně jako při jeho vystavení.

 

 1. Uživatel je povinen ohlásit změnu jména, bydliště a ztrátu čtenářského průkazu. Po oznámení ztráty knihovna zablokuje konto čtenáře proti zneužití a po ověření identifikačních údajů vystaví čtenáři nový průkaz. Za vystavení nového průkazu je čtenáři vyměřen poplatek dle platného ceníku. Za dokumenty půjčené na původní průkaz do oznámení ztráty zodpovídá uživatel až do jejich vrácení knihovně.

 

 1. Průkaz uživatele knihovny slouží jako doklad pro styk uživatele s knihovnou, uživatel jej předkládá při každém půjčování dokumentů. Průkaz umožňuje držiteli využívat veškerých služeb knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný (tzn. že MK poskytuje své služby pouze tomu čtenáři, jemuž je průkaz vystaven).

 

 1. Jednorázová registrace se vystavuje pro jednu službu (výpůjčku nebo přístup na internet) fyzické osobě nebo právnické osobě (zastoupené pracovníkem pověřeným stykem s knihovnou), která se prokáže platným osobním dokladem. Na takového uživatele se přiměřeně vztahují ustanovení tohoto KŘ. Při nedodržení výpůjční lhůty nebo při jejím prodloužení je uživatel povinen zaplatit registrační poplatek na další období, na které si knihovní jednotky půjčuje.

 

Čl. 3 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1. Uživatelé jsou povinni respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]). 

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a respektovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit případným kontrolním opatřením, která jsou potřebná na ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Rodiče malých dětí odpovídají za jejich chování. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem návykových látek.

 

 1. Do knihovny se nesmí vstupovat na kolečkových bruslích, skateboardu, s kolem, koloběžkou a jiným obdobným sportovním náčiním.

 

 1. Uživatelé si mohou odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. do uzamykatelných skříněk k tomu určených. Při použití šatních skříněk musí postupovat podle návodu nebo požádat o asistenci pracovníka knihovny. V případě, že dojde vinou uživatele k zablokování skříňky nebo ztrátě klíče, půjdou náklady spojené s řešením problému na vrub uživatele. Pokud uživatel nevyklidí skříňku do zavírací doby knihovny, vyhrazuje si knihovna právo na otevření a vyklizení obsahu skříňky. Obsah skříňky bude poté uložen u pracovníka knihovny.

 

 1. Ve všech prostorách knihovny je zakázáno kouřit (včetně elektronických cigaret), konzumovat potraviny a nápoje vyjma nápojů v uzavřených lahvích. Do prostor knihovny je zakázáno vodit psy a jiná zvířata s výjimkou asistenčních psů u osob se zdravotním znevýhodněním.

 

 1. Při porušení kteréhokoli ustanovení Knihovního řádu může být uživatel dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny viz. čl. 21, odst. 7. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů. Stejnému postihu se vystavuje i uživatel, který svým nevhodným chováním obtěžuje ostatní čtenáře nebo personál. 

 

 1. Uživatel je povinen na výzvu před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

 

 1. Uživatel, který je postižen infekční chorobou, nebo se v jeho okolí infekční choroba vyskytla, je povinen knihovně tuto skutečnost oznámit. Po dobu trvání choroby se těmto uživatelům služby neposkytují.

 

 1. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovníkovi knihovny nebo řediteli organizace, a to e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky: 773 688 368 (knihovna) nebo 777 688 368 (ředitel).

 

 

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY

 

Čl. 4 Zpracování osobních údajů

 

 1. Městská knihovna Horní Slavkov je u Úřadu pro ochranu osobních údajů zaregistrována jako správce, který má oprávnění shromažďovat osobní údaje uživatelů. Ochrana osobních údajů před zneužitím vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou.

 

 1. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů MK zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného uživatele, jeho zákonného zástupce a ručitele, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

 • ochrany majetku MK při absenčních výpůjčkách z fondu knihovny, zejména vedením přesné evidence o všech transakcích (jejich předmětu, počátku i konci) prováděných ve vztahu k uživateli a o zaměstnancích MK, kteří tyto transakce provedli,

 • poskytování kvalitních služeb uživatelům a kontroly jakosti práce zaměstnanců MK,

 • statistického hodnocení činnosti MK,

 • naplnění povinností uložených MK obecně závaznými právními předpisy, zejména knihovním zákonem, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 • umožnění přístupu k internetu neregistrovaným uživatelům (jednorázová registrace).

 

 1. Základními údaji registrovaného uživatele jsou jeho

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • adresa trvalého pobytu, popřípadě adresa pobytu na území ČR (podle druhu pobytu cizince) nebo adresa pobytu v zahraničí, nepobývá-li uživatel na území ČR

 • druh a číslo osobního dokladu u cizinců

 • stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika

 

 1. Údaje podle odst. 4 je povinen žadatel o registraci uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu.

 

 1. Registrovaný uživatel, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a případné korespondenční adresy osobně oznámit bez zbytečného odkladu.

 

 

Čl. 5 Uchovávání osobních údajů

 

 1. Osobní údaje uživatele, jeho zástupce a ručitele MK uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými je přihláška uživatele a účetní doklady.

 

 1. Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

 1. Osobní údaje uživatele, jeho zákonného zástupce a ručitele MK uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu čl. 4 a změny v nich provedené.

 

 1. Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

 1. MK předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi.

 


Čl. 6 Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

 

 1. MK zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MK vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Ručitel a zákonný zástupce uživatele projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů svým podpisem pod svými osobními údaji, které uvedli na přihlášce.

 

 1. Osobní údaje uživatele MK likviduje, jakmile uživatel projeví přání dále nebýt registrovaným uživatelem. Podmínkou je, že tento uživatel nemá vůči MK žádný dluh, že mu během předcházejících dvanácti měsíců nebyla zaslána předžalobní výzva, a že proti němu MK právě nevede soudní řízení nebo v posledních dvanácti měsících neskončilo oprávněně vedené soudní řízení v souvislosti s jeho výpůjční činností.

 

 1. Osobní údaje uživatele MK likviduje i bez žádosti uživatele, pokud od konce posledního registračního období uplynuly dva roky.

 

 1. MK nelikviduje základní osobní údaje uživatele, kterému byly podle čl. 21, odst. 7 odepřeny služby registrovanému uživateli, a to po dobu trvání tohoto opatření.

 

 1. Osobní údaje ručitele nebo zákonného zástupce čtenáře MK likviduje MK spolu s likvidací osobních údajů tohoto čtenáře.

 

 1. Pokud je táž osoba zároveň uživatelem, ručitelem či zákonným zástupcem uživatele, likviduje MK její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

 

 1. Osobní údaje registrovaného uživatele zaznamenané v listinné podobě písemné MK skartací těchto písemností. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a další právní předpisy.

 

 1. Osobní údaje registrovaného uživatele zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním všech údajů uživatele.

 

 1. Uživatel podpisem přihlášky potvrzuje, že je obeznámen s KŘ a bude jej dodržovat. Zároveň potvrzuje, že bude respektovat i budoucí aktualizace KŘ, se kterými se může kdykoli seznámit v knihovně (v tištěné podobě) a na webových stránkách KK. Zároveň podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobním údajů v rozsahu dle KŘ.

 

 

IV.  VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 

Čl. 7 Obecná ustanovení o půjčování

 

 1. Režim výpůjček se řídí právním řádem ČR a tímto knihovním řádem.

 

 

Čl. 8 Způsoby půjčování a vracení dokumentů

 

 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu ve volném výběru, případně jsou objednány z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Výpůjčky mohou být absenční nebo prezenční.

 

2. Absenční výpůjčku může uskutečnit pouze registrovaný uživatel, a to přičtením vybraných knihovních jednotek na jeho čtenářské konto.

 

3. Prezenční výpůjčku může uskutečnit každý uživatel, tedy i neregistrovaný. Výpůjčka je realizována v momentě, kdy uživatel uchopí knihovní jednotku. Prezenčně může uživatel využít jakoukoli knihovní jednotku, přičemž, je-li registrovaný, může následně u této knihovní jednotky uskutečnit i absenční výpůjčku. Uživatel je povinen co nejdříve, nejpozději však před ukončením půjčovní doby knihovny vrátit všechny knihovní jednotky půjčené prezenčně na místo k tomu určenému (výsuvné police v regálu).

 

4. Uživatel může užívat v prostorách knihovny volně přístupné fondy a časopisy.

 

5. Při půjčování e-čtečky sepisuje knihovna se čtenářem smlouvu o výpůjčce; výpůjčky těchto knihovních jednotek podléhají výpůjčním pravidlům stanoveným v čl. 14 a ve smlouvě o výpůjčce. Čtečky si mohou půjčovat čtenáři starší 18 let, kteří jsou aktivními čtenáři MK po dobu alespoň 1 roku.

 

 

Čl. 9 Rozhodnutí o půjčování

 

 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a způsobu jeho půjčení rozhoduje knihovna.

 

Čl. 10 Počet půjčených dokumentů

 

 1. O počtu půjčených dokumentů mimo budovu rozhoduje knihovna zastoupená obsluhujícím knihovníkem.

 

 

Čl. 11 Postupy při půjčování

 

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady kromě běžného opotřebení odpovídajícímu stáří a povaze knihovní jednotky.

 

 1. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentů on-line ze svého uživatelského konta, osobně, dopisem nebo elektronickou poštou. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. 

 

 1. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. Lhůta pro vyhledání a půjčení dokumentů po objednávce bez přesného uvedení identifikačních údajů dokumentu  se prodlužuje o dobu nutnou k zjištění a ověření těchto údajů. Doba rezervování dokumentu je 7 dní.

 

 1. Informaci o připravené rezervaci knihovna posílá e-mailem, pokud ho čtenář má ve svém čtenářském kontě uveden, prostřednictvím SMS (pokud čtenář o tuto službu požádá) nebo klasickou poštou (pokud nemá čtenář ve svém kontě uveden ani e-mail ani číslo mobilního telefonu). Tato služba je zpoplatněna (viz příl. č. 1 - ceník).

 

Čl. 12 Meziknihovní výpůjční služby

 

 1. Jestliže dokument není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu nebo jeho kopii meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí (podle § 14 KZ a vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.), případně poskytne informace, kde se požadovaný dokument nalézá. Uživateli jsou účtovány pouze vynaložené náklady spojené s realizací meziknihovní výpůjční služby (příspěvek na poštovné, u kopií dále za tisk kopií a autorský poplatek).

 

 1. Přepůjčené dokumenty nevyzvednuté v určeném termínu se vracejí zpět půjčující knihovně (termín je uveden na oznámení o meziknihovní výpůjční službě nebo jej stanoví knihovník), povinnost uživatele uhradit vynaložené náklady za meziknihovní výpůjční službu nebo za kopii dokumentu zůstává. Povinnost uhradit poplatek za meziknihovní výpůjční službu má uživatel i v případě pozdního stornování svého požadavku. 

 

Čl. 13 Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta na knihy, periodika a e-čtečky je 1 měsíc.

 

 1. Režim prodlužování:

 • výpůjčky knih dvakrát o jeden měsíc, celkem může mít čtenář dokument půjčený 3 měsíce;

 • v odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení

 • výpůjčku periodika lze prodloužit jednou o 14 dní

 • výpůjčku čtečky lze prodloužit jednou o 1 měsíc


 

 1. Vypůjčený dokument nelze prodloužit v případě, je-li požadován dalším čtenářem.

 

 1. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro absenční výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

 

 1. Uživatel je povinen vrátit půjčený dokument ve stanoveném termínu. Pokud tak neučiní, knihovna mu účtuje poplatek z prodlení podle ceníku (příl. č. 1).

 

 1. Knihovna není povinna upomínat své uživatele o vrácení půjčených dokumentů, může však uživatele upozornit na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky, a to v podobě písemné nebo elektronické. Uživatel má povinnost zaplatit poplatek za opožděné vrácení bez ohledu na to, zda mu byla doručena upomínka či nikoliv. Povinnost zaplatit tento poplatek vzniká dnem, který následuje po uplynutí stanovené výpůjční lhůty (viz příl. č. 1 - ceník).

 

 1. Sdělí-li uživatel knihovně svoji e-mailovou adresu, bude zdarma 5 dnů předem upozorněn, že mu končí výpůjční doba. Tato zpráva je informativní, ani v případě jejího nedoručení čtenáře nezbavuje povinnosti sledovat výpůjční lhůty jím vypůjčených dokumentů.

 

 

Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů při absenčním půjčování

 

 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam ve svém výpůjčním systému. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.

 

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží výpis ze svého čtenářského konta. 

 

 1. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude dokument vymáhán právní cestou.

 

 1. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.  

 

 

Čl. 15  Využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen nahlásit zahájení i ukončení práce s počítačem obsluhujícímu pracovníku knihovny, který provede evidenci v knihovním systému. Po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou. Zjistí-li uživatel hardwarovou nebo softwarovou chybu systému, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit obsluze.

 

 1. Využitím výpočetní techniky resp. přístupu na internet v knihovně vyjadřuje uživatel souhlas s monitorováním veškeré své aktivity na těchto zařízeních a zavazuje se dodržovat ustanovení KŘ.

 

 1. Každý uživatel má právo pracovat na počítači 30 minut – platí pro práci s kancelářskými programy i pro přístup k internetu. Tuto dobu je možné prodloužit, není-li přítomen další zájemce. Jeden počítač může používat pouze jeden uživatel, výjimečně se souhlasem obsluhy uživatelé dva. Práci na počítači je možné předem zamluvit. Při nedodržení objednaného termínu ze strany uživatele se rezervace ruší.

 

 1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům, než k využití služeb poskytovaných knihovnou.

 

 1. Uživatel může používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto. Je zakázáno stahovat a instalovat jiné programy. Pracovat s textovým editorem a dalšími kancelářskými programy je možné zdarma a obsazení počítače pro tuto práci podléhá režimu dle odstavce 3. Uživatel smí využívat komunikačních serverů (Skype, ICQ apod.) při použití sluchátek, které si vyzvedne u pracovníka knihovny.

 

 1. Uživatelům je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

 1. Uživatel dále nesmí:

 • jakýmkoli způsobem zasahovat do systému,

 • restartovat nebo vypínat počítač,

 • používat výpočetní techniku ke hraní hazardních a akčních her s výjimkou her logických,

 • stahovat a sledovat filmy,

 • získat přístupové oprávnění nebo privilegovaný stav pro správu jednotlivých stanic,

 • kopírovat a distribuovat operační systémy MK a nainstalované aplikace, programy a báze dat, nebo jejich součásti,

 • šířit nelegální programové vybavení, tj. takové, které nebylo získáno nebo není používáno v souladu se zákony a licenčními podmínkami, vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě,

 • používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření různých počítačových virů,

 • rušit klid v knihovně hlasitými výstupy z PC,

 

 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

 1. Knihovna nenese odpovědnost za případné škody způsobené selháním hardwaru nebo softwaru, vzniklé v souvislosti s užíváním výpočetní techniky v MK.

 

 

Čl. 16 Pravidla pro využívání internetu a elektronických informačních služeb

 

 1. Internet je v MK zpřístupněn jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především pro studijní účely.

 

 1. Internet v knihovně může využívat každý uživatel. Děti do patnácti let musí mít písemný souhlas rodičů (Prohlášení rodičů). Ceny užívání internetu jsou stanoveny ceníkem (příl. č. 1).

 

 1. Pro využívání internetu a elektronických informačních zdrojů platí obecné pokyny uvedené v knihovním řádu v čl. 15.

 

 1. Pro přístup k internetu je možné využít PC, které jsou k tomuto účelu k dispozici v knihovně nebo připojením k síti WiFi. Na službu WiFi není právní nárok a knihovna neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu ani za škody, jež by mohli uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.

 

 1. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist, včetně stránek podněcujících k užívání návykových látek. Je zakázáno se připojovat k nelegálním sítím torrent apod., kde není zaručena legálnost dat, a to ani přes WiFi síť.

 

 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní platné právní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné.

 

 1. Uživatel smí používat v prostorách knihovny svůj vlastní přenosný počítač a připojit se do sítě WiFi. Připojení k internetu prostřednictvím sítě WiFi může využít v celé budově MKS, Dlouhá 717. Knihovna není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu WiFi vyplynout vůči třetím osobám.

 

 1. Rychlost připojení jednotlivých stanic k internetu není garantována. Nemůže být proto nárokována ani dostupnost internetových služeb, vyžadujících vyšší datovou propustnost, než jaká je k dispozici. Knihovna nenese odpovědnost za nefunkčnost webů třetích stran z důvodu nekompatibility s instalovaným prohlížečem.

 

 1. Knihovna si vyhrazuje právo odejmout přístup ke službám sítě Internet uživatelům, kteří poruší Knihovní řád nebo nebudou respektovat pokyny pracovníků knihovny.

 

 

Čl. 17 Práva a povinnosti uživatelů v prostorách knihovny určených ke studiu

 

 1. Uživatel má právo vypůjčit si k prezenčnímu studiu dokumenty z knihovních fondů knihovny. 

 

 1. Uživatel má právo užívat v prostorách knihovny volně přístupné fondy a vyložené noviny a časopisy.

 

 1. Uživatel má právo vypůjčit si k prezenčnímu studiu dokumenty půjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby). Uživatel může studovat v prostorách knihovny také dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály.

 

 1. Uživatelé jsou povinni chovat se v místech vyhrazených ke studiu tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny platnými pro provoz v prostorách určených ke studiu.

 

 1. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně a dalších prostorách knihovny.

 

 

Čl. 18 Reprografické služby

 

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

 

 1. Reprografické služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen   s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona).

 

 1. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie předloh, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy. Jedná se zejména o materiály, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist.

 

 1. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních výpůjčních službách a její úhrada cenovým podmínkám zasílající knihovny.

 

 

 

V. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

 

Čl. 19 Ztráty a náhrady

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

 

 1. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna podle čl. 21 tohoto KŘ.

 

 1. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 20 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu (viz. příl. č. 1)

 

 1. Poplatek z prodlení: 

  • nevrátí-li čtenář vypůjčené dokumenty ve stanovené výpůjční lhůtě, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení. Výše poplatku se řídí platným ceníkem a čtenář je povinen jej knihovně uhradit v plné výši.

 

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček: 

 • nezávisle na uhrazení poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Pokud uživatel nevrátí půjčené dokumenty do 8 týdnů od jejich vypůjčení, aniž by si výpůjčku řádně prodloužil, je mu zaslána předžalobní upomínka a následuje vymáhání právní cestou

 

 • v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

 

 1. Ztráta průkazu uživatele: 

 • za manipulaci a vystavení nového průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek.

 

 1. Propadnutí kauce:

 • nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ (čl. 14, odst. 1 – 4), kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny

 • propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.

 

 

Čl. 21 Náhrada všeobecných škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

 

 1. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

  • dodání neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality

 

  • dodání jiného vydání tohoto dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny, ale pouze po dohodě s knihovnou a jen v případě, jestliže náhrada podle předešlého bodu není možná nebo účelná. Při částečném poškození dokumentu může knihovna omezit svůj nárok na cenu kopie poškozené části, na cenu za převazbu apod.

 

  • finanční náhrada, která se rovná ceně dokumentu na knižním trhu v době ztráty. Jestliže daný dokument není na trhu dostupný, jeho cena bude odvozena z aktuálních cen dokumentů podobného tématu a rozsahu

 

 1. Jestliže nedojde k nahrazení ztraceného dokumentu uvedením do původního stavu (dodáním dokumentu stejného vydání a ve stejné vazbě nebo opravením poškozené části), je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

 

 1. Při náhradě povinného výtisku platí zvláštní pravidla pro jeho náhradu vycházející z povinnosti konzervační funkce knihovny.

 

 1. Při náhradě se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) a na úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu, případně na úhradu zpracování náhradního dokumentu.

 

 1. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. 

 

 1. Ředitel MěKS Horní Slavkov může rozhodnout o dočasném nebo trvalém odepření služeb registrovanému uživateli. Ředitel tak rozhodne, pokud čtenář

  • spáchá trestný čin proti zájmům KK

  • dluží alespoň 3 000 Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná

  • jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád.

 

 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 22 Vymezení základních pojmů

 

 1. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje svým uživatelům. 

 

 1. Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování zaměstnancem knihovny.

 

 1. Návštěvník knihovny je vyjma zaměstnanců každý, kdo se zdržuje v jakýchkoli prostorách knihovny.

 

 1. Uživatel knihovny je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoli způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jiné služby knihovnou poskytované – a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod.

 

 1. Registrovaný uživatel knihovny je uživatel, který vstoupil s knihovnou do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu knihovna umožňuje využívat všechny prezenční služby, případně provádět absenční výpůjčky. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád.

 

 1. Prezenční výpůjčka je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze uskutečnit pouze ve vymezených prostorách knihovny.

 

 1. Absenční výpůjčka je výpůjčka, u které poskytne knihovna svolení k tomu, aby registrovaný uživatel knihovní jednotku za dále vymezených podmínek užíval i mimo prostory knihovny.

 

 1. Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví knihovna při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, platí lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.

 

 

 

 

Čl. 23 Přílohy Knihovního řádu

 

1. Ceník poplatků a služeb

2. Přihláška čtenáře

3. Smlouva o výpůjčce čtečky

 

Čl. 24 Účinnost Knihovního řádu

 

1.  Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2014.

2.  Současně pozbývá platnosti Knihovní řád vydaný dne 1. 7. 2006.

3. Tento knihovní řád byl schválen usnesením RM č. 135/8/14 ze dne 26. 3. 2014

 

 

V Horním Slavkově dne 1. 4. 2014

 

 

 

 

 

Mgr. Soňa Kvasničková
ředitelka

Městského kulturního střediska Horní Slavkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Ceník

CENÍK

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY / ROK

Dospělí (manželé - druhý člen 50% sleva)

80 Kč

Organizace

500 Kč

Studenti, důchodci, držitelé ZTP

50 Kč

Děti do patnácti let (druhý sourozenec 50% sleva)

40 Kč

Důchodci nad 75 let

Zdarma

Jednorázová registrace

20 Kč

 

VYUŽITÍ PC A INTERNETU

30 minut

20 Kč

Wi-Fi připojení v knihovně

Zdarma

 

DALŠÍ SLUŽBY

Meziknihovní výpůjční služba / 1 kniha

50 Kč

Rezervace / 1 dokument

10 Kč

Rezervace dětským čtenářem

Zdarma

Upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty (sms, email)

5 Kč

Zapůjčení čtečky elektronických knih

Zdarma proti záloze

 

POPLATKY Z PRODLENÍ

Upomínka

Děti

Dospělí

I. upomínka ihned po překročení výpůjční lhůty

2 Kč / 1 ks

5 Kč / 1 ks

II. upomínka 14 dní po I. upomínce

5 Kč / 1 ks

10 Kč / 1 ks

III. upomínka 14 dní po II. upomínce

10Kč / 1 ks

20 Kč / 1 ks

IV. upomínka 14 dní po III. upomínce

50 Kč jednorázově pro skupinu dokumentů se stejným termínem vrácení

50 Kč jednorázově pro skupinu dokumentů se stejným termínem vrácení

V. upomínka 14 dní po IV. upomínce

200 Kč jednorázově pro skupinu dokumentů se stejným termínem vrácení

200 Kč jednorázově pro skupinu dokumentů se stejným termínem vrácení

Částky za jednotlivé upomínky se sčítají dohromady, poštou posílá knihovna pouze IV. a V. upomínku.

 

UPOMÍNÁNÍ MVS DOKUMENTŮ A ČTEČEK ELEKTRONICKÝCH KNIH

I. upomínka ihned po překročení výpůjční lhůty

50 Kč

II. upomínka 10 dní po I. upomínce

100 Kč

III. upomínka 10 dní po II. upomínce

200 Kč

IV. upomínka 10 dní po III. upomínce

300 Kč

V. upomínka 10 dní po IV. upomínce

400 Kč

Částky za jednotlivé upomínky se sčítají dohromady, poštou posílá knihovna I. a V. upomínku.

 

PRŮKAZ ČTENÁŘE

poplatek za zhotovení průkazky

zdarma

ztráta průkazu (1.)

30 Kč

ztráta průkazu (2.)

40 Kč

opakovaná ztráta průkazu (3. a další)

50 Kč

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

A4 tisk/kopie černobíle (text) 1 strana

3 Kč

A4 tisk/kopie černobíle oboustranné (text)

5 Kč

A4 tisk/kopie černobíle s obrázkem (obrázkem se rozumí souvisle potištěná plocha poloviny a více formátu A4) 1 strana

10 Kč

A3 tisk/kopie černobíle (text) 1 strana

5 Kč

A3 tisk/kopie černobíle oboustranné (text)

7 Kč

A3 tisk/kopie černobíle s obrázkem (obrázkem se rozumí souvisle potištěná plocha poloviny a více formátu A3) 1 strana

15 Kč

A4 tisk/kopie barevné 1 strana obrázků

20 Kč

A3 tisk/kopie barevné 1 strana obrázků

40 Kč

Tiskové výstupy z CD ROM či Internetu - stejné jako u kopírování.

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Přihláška čtenáře

 

Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o. – Městská knihovna

 

PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. Čís. leg.: ……………….

 

Datum narození: ………………………………………………………………………..…………………… Číslo OP:……………….

 

Adresa bydliště(stálého, přechodného) :……………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Objednávám službu „Zasílání upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty“. Ano Ne

 

 

Prohlášení

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s registrací mých osobních údajů podle Knihovního řádu, se kterým se seznámím a budu dodržovat všechna jeho ustanovení.

 

 

 

Datum: …………………………………………………… Podpis: ……………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o. – Městská knihovna

 

PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE ve věku do 15 let

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. Čís. leg.: ……………….

 

Datum narození: ………………………………………………………………………..……………………………………………………….

 

Adresa bydliště (stálého, přechodného) :……………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Objednávám službu „Zasílání upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty“. Ano Ne

 

 

Prohlášení rodičů

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s registrací osobních údajů mého dítěte podle Knihovního řádu, se kterým se seznámím a budu dodržovat všechna jeho ustanovení.

Svým podpisem tak stvrzuji svůj souhlas s výpůjčkami knih, časopisů a dalších dokumentů svým dítětem a s přístupem svého dítěte na internet.

 

Dne:…………................................. Podpis zákonného zástupce:………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

 

S M L O U V A O V Ý P Ů J Č C E

 

Smluvní strany:

Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o.

se sídlem Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov

zastoupená Mgr. Soňou Kvasničkovou, ředitelkou

IČO: 18249299

(dále jen „půjčitel“)

na straně jedné

a

........................................................................................................ nar. .......................................

bytem ............................................................................................................................................

číslo čtenářského průkazu : .......................

(dále jen „vypůjčitel“)

na straně druhé

 

uzavírají podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce:

 

Článek 1

Předmět smlouvy

 

1.1. Půjčitel tímto předává bezplatně vypůjčiteli do bezplatného užívání za podmínek stanovených v této smlouvě čtecí zařízení zn………………………………………………… (dále jen „ čtečka“), jehož pořizovací hodnota je ……………………… Kč.

 

1.2. Vypůjčitel tímto stvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím odzkoušením a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem. Spolu se čtečkou bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: USB kabel, pouzdro

 

Článek 2

Práva a povinnosti půjčitele

 

2.1 Půjčitel může požadovat vrácení předmětných věcí i před skončením smluvní doby, pokud vypůjčitel předmětné věci užívá v rozporu se smluveným účelem a způsobem dočasného užívání.

 

Článek 3

Práva a povinnosti vypůjčitele

 

3.1. Vypůjčitel se zavazuje čtečku užívat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu.

 

3.2. Vypůjčitel je povinen čtečku opatrovat s péčí řádného hospodáře a dbát, s přihlédnutím k její povaze a svým možnostem, aby na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit čtečku před její ztrátou a zcizením.

 

3.3. Pokud vypůjčitel čtečku poškodí, nevrátí příslušenství ke čtečce nebo čtečku vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu.

 

3.4. Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě.

 

Článek 4

Doba trvání, jistina

 

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. od ................................do .............................

 

4.2. Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vypůjčitel čtečku neužívá řádně za podmínek této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. Vypůjčitel je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve stavu běžného opotřebení.

 

4.3. Pokud vypůjčitel nevrátí čtečku v řádném termínu, začne mu běžet zpozdné a upomínky dle Knihovního řádu a platného ceníku knihovny (MKSHS).

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 

5.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

 

5.2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je možno měnit i doplňovat jen písemnými dodatky.

 

5.3. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami.

 

5. 4. Tato smlouva je uzavřena se souhlasem ředitele knihovny.

 

 

 

 

V Horním Slavkově dne .......................................................

 

podpis vypůjčitele: .................................................................

 

zástupce půjčitele : ……………………………………….. podpis: ……………………………………..